Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2015

5376 94a9 420
Reposted fromleifvr leifvr viabutterbeer butterbeer

March 03 2015

9027 a362 420

February 26 2015

February 21 2015

Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
0488 c3b3 420
0800 a88f 420
Reposted fromfor-witches for-witches viayougurtway yougurtway
8480 b76f 420
Reposted fromkoscheiis koscheiis viapistachio pistachio

February 20 2015

Ostatnie dwa miesiące żyję na odpierdol.
— 12-01/20-03
Reposted fromorchis orchis viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 18 2015

Najgroźniejszym wrogiem człowieka, jest jego układ nerwowy. 
— 1984
Reposted fromzoo zoo viaskull-sutures skull-sutures
3522 09db 420
Reposted fromoutline outline viayougurtway yougurtway

February 16 2015

2131 190b 420
Reposted frompalegirls palegirls viazayin zayin
1134 645b 420
Reposted frombitner bitner viastylte stylte

February 12 2015

7020 4271 420

sintire:

 

Reposted fromgirlhemingway girlhemingway
0591 e603 420
Reposted fromPoooly Poooly viastylte stylte

February 11 2015

4912 9e79 420
Reposted fromsharrls sharrls viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromqb qb viazayin zayin

February 09 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl